Англи хэл сурагчид (ESOL / HILT)

Арлингтон Улсын Сургуулиуд Англи хэл сурах хөтөлбөрт англи хэлний анхан шатны суралцагчдад зориулсан хамтарсан, багтаасан сургалтын загварыг ашигладаг. Тэд өөрсдийн Англи хэл сурах үйлчилгээг гэрчилгээжүүлсэн Англи хэлний суралцагчийн багшаар янз бүрийн аргаар авдаг. Дараах хүснэгтэд зааврын дагуу хүргэх боломжтой дөрвөн загварыг харуулав. Загвар болгоны хувьд оюутнууд ангийн түвшний агуулгыг (хэлний урлаг, математик, нийгэм судлал, шинжлэх ухаан гэх мэт) суралцаж байгаа бөгөөд сургуульд амжилтанд хүрэх шаардлагатай байгаа нийгмийн болон академик англи хэлний мэдлэгээ олж авах болно.

Лиза_Вассоу
Лиза Вассу