Equity

Ban giám hiệu đã thông qua một Chính sách cổ phần (A-30) vào ngày 20 tháng 2020 năm 2018, bao gồm quản trị trong bốn lĩnh vực chính: Thực hành Công bằng Quản trị; Thực hành Công bằng Giáo dục; Thực tiễn Công bằng Lực lượng Lao động; và Thực hành Công bằng Hoạt động. Chính sách công bằng đã được phát triển từ mùa Thu năm XNUMX theo chỉ thị của Ban Giám hiệu và là một nỗ lực hợp tác bao gồm ý kiến ​​đóng góp của nhiều bên liên quan bên trong và bên ngoài.

https://www.apsva.us/diversity-equity-inclusion/