Khám phá định mệnh (Danh mục thư viện)

Danh mục Thư viện là một cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm được của các tài liệu thư viện, bao gồm sách, video và các tài liệu khác. Học sinh cũng có thể sử dụng danh mục để mượn sách điện tử, sách nói và các tài liệu kỹ thuật số khác. Khám phá Định mệnh có thể được truy cập thông qua MyAccess.