Liên kết Thư viện

đồ họa mackinvia

 

Truy cập Cơ sở dữ liệu từ Trang chủ

Để truy cập các cơ sở dữ liệu này từ nhà, hãy truy cập Arlington MackinVia và làm theo các bước sau:

  • Nhấp vào màu xanh lam “APS Nút MyAccess ”
  • Nhập “Một lần đăng nhập” của bạn
  • Chọn “cơ sở dữ liệu” từ menu bên trái trong Mackin

Hướng dẫn trực quan có thể được tìm thấy trong tài liệu này.


Để truy cập các cơ sở dữ liệu này ở trong các APS mạng, chỉ cần nhấp vào các liên kết bên dưới.

Britannica School 

Britannica Escolar

Văn hóa

Thông tin trẻ em Bits

Trẻ em địa lý quốc gia

PebbleGo

PebbleGoNext

QUÝ NGÀINgười khám phá SD

SIRSKnowledgeSource 

TeachingBooks.net

World Almanac cho trẻ em trực tuyến

Sinh viên Sách Thế giới     

Khám phá sách thế giới     

Sách thế giới cho trẻ em