đăng nhập thông tin

Bảng bên dưới có sẵn các điểm nổi bật APS tài nguyên học tập trực tuyến đã được phê duyệt. Xin lưu ý rằng một số tài nguyên này yêu cầu con bạn APS thông tin đăng nhập (tên người dùng và mật khẩu) hoặc các cách đăng nhập khác mà giáo viên trong lớp của con bạn có thể cung cấp.

Của con bạn APS thông tin đăng nhập:

Tên đăng nhập (Username): Mã số sinh viên (số bữa trưa)

Mật khẩu: liên hệ với giáo viên lớp học của con bạn

BrainPop
(Lớp 3 - 5)
BrainpopLiên hệ với giáo viên của con bạn để đăng nhập Tuckahoe
BrainPop Jr
(Lớp PK - 2)
BrainPop Jr.
Liên hệ với giáo viên của con bạn để đăng nhập Tuckahoe
DreamBox
(Lớp K - 5)
DreamboxSinh viên truy cập Dreambox từ MyAccess - Clever
Google Drive
(Lớp K - 5)
Google Drive
Đăng nhập với APS Credentials
RazKids
(Lớp K - 5)

RazKidsGiáo viên của lớp học sẽ cung cấp thông tin đăng nhập khi có sẵn.
Toán phản xạ
(Lớp 2 - 5)
Toán phản xạ
Giáo viên của lớp học sẽ cung cấp thông tin đăng nhập khi có sẵn.
Seesaw
(Lớp PK - 5)
Seesaw
Giáo viên của lớp học sẽ cung cấp hướng dẫn đăng nhập khi có sẵn.
Canvas
(Lớp PK - 5)
Canvas
Đăng nhập với APS Credentials
Microsoft Teams
(Lớp PK - 5)
Microsoft TeamsĐăng nhập với APS Credentials

APS Tài nguyên thư viện
(Lớp K - 5)
Hướng dẫn đăng nhập cho Destiny Discover & MackinVIA

Khám phá định mệnh
Khám phá định mệnhmyaccess.apsva.us
Đăng nhập với APS Credentials

MackinVIA
MackinVIAĐăng nhập với APS Credentials

Khám phá định mệnh là danh mục thư viện của Trường Công lập Arlington. Sinh viên đăng nhập myaccess.apsva.us với họ APS thông tin đăng nhập và sau đó nhấp vào “Khám phá Định mệnh”.

MackinVIA là trang web mà sinh viên sử dụng để truy cập APS Đăng ký cơ sở dữ liệu thư viện. Sinh viên sử dụng các nguồn này để nghiên cứu. Sinh viên có thể đăng nhập bằng ứng dụng MackinVIA trên APS iPad.

Sinh viên có quyền truy cập vào những cơ sở dữ liệu nào?
Sau khi học sinh đăng nhập vào MackinVIA, học sinh có quyền truy cập vào PebbleGo (phiên bản tiếng Anh & tiếng Tây Ban Nha), PebbleGo Kids, PebbleGo Next, World Book Kids, National Geographic Kids, The World Almanac for Kids, Kids Infobits, NoodleTools, CultureGrams và Brittanica School (tiếng Anh & Phiên bản tiếng Tây Ban Nha).