Chương trình tư vấn của chúng tôi

Một chương trình tư vấn học đường toàn diện bao gồm ba lĩnh vực phát triển của học sinh: học tập, nghề nghiệp và cá nhân / xã hội. Chương trình tư vấn học đường phải phản ánh sự tiến bộ của các kỹ năng của học sinh trong các lĩnh vực này qua các năm, từ mẫu giáo đến lớp 12. Cố vấn học đường cung cấp các dịch vụ thông qua nhiều phương pháp.


Tư vấn cá nhân

Trong môi trường bí mật, cố vấn trường học chuyên nghiệp sử dụng các kỹ thuật tư vấn cụ thể để hỗ trợ học sinh trong các lĩnh vực như: lập kế hoạch giáo dục cho trường trung học và đại học, lập kế hoạch nghề nghiệp, phát triển thái độ và hành vi tích cực, phát triển các kỹ năng liên quan đến ra quyết định và giải quyết vấn đề, đối phó với các mối quan hệ giữa các cá nhân và sự can thiệp của khủng hoảng.

Bạn có muốn cho con mình gặp chuyên gia tư vấn không?

Đây là biểu mẫu giới thiệu dành cho phụ huynh: Mẫu giới thiệu cố vấn dành cho phụ huynh / giáo viên

Tư vấn nhóm nhỏ

Trong tư vấn nhóm nhỏ, cố vấn gặp gỡ từ hai học sinh trở lên. Trong những môi trường này, học sinh làm việc theo nhiệm vụ được chia sẻ và phát triển các mối quan hệ hỗ trợ. Thông qua việc đưa ra và nhận phản hồi, các thành viên trong nhóm có cơ hội đạt được những kỹ năng quý giá về cách học trực tiếp và học hỏi với những người khác. Thảo luận nhóm có thể lấy vấn đề làm trung tâm, nơi chú ý đến một mối quan tâm hoặc vấn đề cụ thể; hoặc thảo luận nhóm có thể lấy sự phát triển làm trung tâm, trong đó các chủ đề chung liên quan đến phát triển cá nhân và học tập.

Hướng dẫn Lớp học

Thông qua một loạt các trải nghiệm học tập trong lớp theo kế hoạch, các cố vấn hỗ trợ giáo viên với các hoạt động có ý nghĩa nhằm mục tiêu phát triển cá nhân / xã hội, học tập và nghề nghiệp của học sinh. Đây là một chương trình phát triển có kế hoạch, tuần tự. Chương trình hướng dẫn có thể tập trung vào các chủ đề như nhận thức nghề nghiệp, thông tin kiểm tra, kỹ năng làm bài kiểm tra hoặc kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân. Chương trình chủ động và tìm cách ngăn ngừa các vấn đề bằng cách phát triển các kỹ năng trong các lĩnh vực như giao tiếp, ra quyết định, giải quyết xung đột, hiệu quả giữa các nền văn hóa và an toàn cá nhân.

Tư vấn

Cố vấn trao đổi trực tiếp với giáo viên, phụ huynh, quản trị viên và các chuyên gia trợ giúp khác. Tham vấn cung cấp sự chia sẻ và phân tích lẫn nhau về thông tin và ý tưởng để hỗ trợ việc lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược để giúp học sinh. Tham vấn có thể diễn ra các cuộc họp cá nhân hoặc nhóm, thông qua các hoạt động phát triển nhân viên, hoặc các lớp giáo dục phụ huynh.

phối hợp

Cố vấn đóng vai trò là người liên lạc giữa giáo viên, phụ huynh, nhân viên hỗ trợ và các nguồn lực cộng đồng để tạo điều kiện cho học sinh phát triển thành công. Điều này có thể bao gồm việc hỗ trợ cha mẹ nhận được các dịch vụ cần thiết cho con cái của họ thông qua quá trình giới thiệu và theo dõi. Nó cũng bao gồm việc định hướng học sinh mới đến trường và điều phối quá trình chuyển tiếp của học sinh sang cấp học tiếp theo hoặc cấp độ nghề nghiệp.

Đánh giá và phát triển chương trình

Các cố vấn đánh giá nhu cầu của học sinh và gia đình trong các trường học phục vụ, đánh giá chương trình của họ và thực hiện các thay đổi trong chương trình tư vấn học đường, dựa trên thông tin này.