Người học tiếng anh

Trường Công lập Arlington sử dụng một mô hình giảng dạy toàn diện, hợp tác cho những người học Anh ngữ tiểu học trong chương trình Học viên Anh ngữ. Họ nhận được các dịch vụ Học viên Anh ngữ của họ bởi một giáo viên Học viên Anh ngữ được chứng nhận theo nhiều cách khác nhau. Bảng dưới đây cho thấy bốn mô hình cung cấp hướng dẫn có thể có. Trong mỗi mô hình, học sinh đang học nội dung cấp lớp (ngữ văn, toán học, nghiên cứu xã hội, khoa học, v.v.) và cũng đang đạt được trình độ tiếng Anh học thuật và xã hội mà các em cần để thành công ở trường.

Giáo viên học tiếng Anh

Lisa Vassou
Lisa Vassou