Toán học

Chương trình toán học tại Tuckahoe hỗ trợ học sinh phát triển các kỹ năng toán học mạnh mẽ với sự hiểu biết, chiến lược giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp. Huấn luyện viên Toán của Tuckahoe lập kế hoạch với các giáo viên, đồng giảng dạy trong lớp học của họ và làm việc với học sinh để đạt được mục tiêu hiểu sâu về nội dung toán học và tính thông thạo. Giáo viên và học sinh sử dụng nhiều chiến lược và tài liệu toán học khác nhau để đạt được mục tiêu đó.

Kristen
Kristen Zarkowsky