Nhân viên Giáo dục Đặc biệt

 
Katie_Hawkins Adam Cook Charles Keller Sarah Moody Jenna Weinberg
Katie Hawkins Adam Cook Charles Keller Sarah Moody Jenna Weinberg
Điều phối viên Hỗ trợ Sinh viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên
Lorraine Ryan Tom Overgaag FC1A1902 FC1A1888 FC1A1899
Lorraine Ryan Thomas Overgaag Anna Hartwick Justin Robinson Melveena Koger
Giáo viên Giáo viên Trợ giảng Trợ giảng Trợ giảng
20210822-1R1A2535 20210826-1R1A2573 20210826-1R1A2575 Quá nhiệt tình
Sonji McNear Dina Nimatallah - Martyn Samuel Silverman Kristen Overstreet
Trợ giảng Trợ giảng Chuyên viên điều trị phục hồi chức năng Nhà nghiên cứu bệnh học ngôn ngữ