Tech @ TES

Điều phối viên

_MG_5151Chương trình Công nghệ tại Tuckahoe được điều hành bởi Cô Meredith Allen, Điều phối viên Công nghệ Giảng dạy (ITC). Cô Allen hỗ trợ, giúp đỡ và đào tạo công nghệ cho nhân viên Tuckahoe. Cô Allen cũng lập kế hoạch và cộng tác với nhân viên về các dự án công nghệ, các bài học trong lớp học và việc thực hiện  Học tập được cá nhân hóa.


Tài nguyên Công nghệ Giảng dạy

Tại Tuckahoe, chúng tôi có nhiều công cụ công nghệ trong lớp học của mình. Giáo viên trong lớp có một máy tính xách tay, SMARTBoard tương tác và máy chiếu để giảng dạy. Tất cả học sinh (PK - 5) đều được cấp và iPad từ Trường Công lập Arlington. Các iPad là để sử dụng hướng dẫn.